BEZZWROTNA POŻYCZKA Z POWIATOWEGO URZĘDU PRACY DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCY

BEZZWROTNA POŻYCZKA Z POWIATOWEGO URZĘDU PRACY DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCY

W dniu dzisiejszym Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 9 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Oznacza ona kilka korzyści dla przedsiębiorców. W tym artykule skupimy się na pożyczce dla mikroprzedsiębiorców w wysokości do 5.000 zł, która może być w stosunkowo łatwy sposób umorzona, stając się w istocie bezzwrotnym dofinansowaniem przedsiębiorcy.

Wspomniana jednorazowa pożyczka ma umożliwić mikroprzedsiębiorcy pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (mikroprzedsiębiorcą jest podmiot, który zatrudnia nie więcej niż 10 pracowników, a jego obrót roczny nie przekracza 2 mln EURO). Pożyczka jest udzielana do wysokości 5.000 zł i jest niskooprocentowana. Oprocentowanie pożyczki będzie stałe i wyniesie w skali roku 0,05% stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP. Pożyczka nie będzie wymagała zabezpieczenia, np. wekslem in blanco.  

Z pożyczki skorzystać może mikroprzedsiębiorca, który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. Pożyczka wypłacana będzie jednorazowo, nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy pożyczkowej. Okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 12 miesięcy, przy czym rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po trzymiesięcznym okresie karencji. Pożyczka z odsetkami będzie umorzona na wniosek mikroprzedsiębiorcy, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Jest to jedyny warunek umorzenia pożyczki. We wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca oświadcza, że prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. 

Wniosek o udzielenie pożyczki składa się do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej po ogłoszeniu naboru dotyczącego udzielenia dofinansowania. Wniosek można złożyć przez profil zaufany.

Autor: Krzysztof Malinowski - Radca Prawny, Mediator