CZY KAŻDY JEDNOOSOBOWY PRZEDSIĘBIORCA MOŻE WYSTĄPIĆ O UMORZENIE SKŁADEK ZUS?

CZY KAŻDY JEDNOOSOBOWY PRZEDSIĘBIORCA MOŻE WYSTĄPIĆ O UMORZENIE SKŁADEK ZUS?

Uchwalona w ramach tzw. tarczy antykryzysowej ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji, jak również ustawa z dnia 9 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 przewidziały zwolnienie przedsiębiorców ze składek ZUS.

Z wnioskiem może wystąpić również samozatrudniony przedsiębiorca, w tym wspólnik spółki cywilnej, wspólnik jednoosobowej spółki z o.o., wspólnik spółki jawnej, komandytowej, który opłaca składki wyłącznie na własne ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, prowadził działalność 1 kwietnia 2020 r. i osiągnął przychód z tej działalności osiągnięty w pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek, nie przekraczający 15.681 zł.

W projekcie ustawy z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 przewidziano zwiększenie liczby uprawnionych przedsiębiorców do tych, których przychód z działalności uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. oraz dochód z tej działalności uzyskany w lutym 2020 r. nie był wyższy niż 7000 zł. Po wejściu w życie ustawy przedsiębiorcy Ci będą mogli ubiegać się o zwolnienie z płacenia składek ZUS za okres od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. Przed opłaceniem za miesiąc kwiecień 2020 r. składek ZUS warto pamiętać, że ustawa wkrótce powinna wejść w życie.

Wsparcie państwa obejmuje zwolnienie z płacenia przez przedsiębiorców składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, Fundusz Solidarnościowy, ubezpieczenia zdrowotne.

Wniosek o zwolnienie powinien być złożony do ZUS nie później niż 30 czerwca 2020 r. w formie pisemnej lub elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatyczny udostępnionym przez ZUS. Pomimo zwolnienia płatnik składa deklaracje rozliczeniowe na dotychczasowych zasadach. Wnioskodawca jest informowany o rozpatrzeniu wniosku ewentualnie taka informacja jest zamieszczana na portalu informacyjnym płatnika w systemie teleinformatycznym ZUS. W przypadku odmownej decyzji jest możliwość złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Autor: Krzysztof Malinowski - Radca Prawny, Mediator