,

JAK USPRAWIEDLIWIĆ NIEOBECNOŚĆ NA ROZPRAWIE Z POWODU WYJAZDU WAKACYJNEGO?

JAK USPRAWIEDLIWIĆ NIEOBECNOŚĆ NA ROZPRAWIE Z POWODU WYJAZDU WAKACYJNEGO?

W okresie wakacyjnym zdarza się, że świadek nie może stawić się w sądzie np. z powodu wcześniej zaplanowanego urlopu. Co zatem należy zrobić w sytuacji, gdy mamy dawno zaplanowany wyjazd, który został już opłacony?

W takiej sytuacji konieczne jest pisemne zawiadomienie sądu o planowanym wyjeździe, które należy dokonać najwcześniej jak to możliwe przed terminem rozprawy. Pismo takie powinno zawierać podstawowe informacje, takie jak: sygnaturę akt sprawy, sąd do którego kierowany jest wniosek, imię, nazwisko i adres wnoszącego oraz prośbę o wezwanie na inny termin z powodu wcześniej zaplanowanego wyjazdu urlopowego. Do wniosku należy załączyć dokumenty (mogą to być kserokopie dokumentów najlepiej poświadczone za zgodność z oryginałem) potwierdzające powody naszej nieobecności, jak np. bilet lotniczy, dowód opłacenia hotelu. Pismo takie należy wysłać listem poleconym lub złożyć na dzienniku podawczym w sądzie. Nieusprawiedliwienie nieobecności na rozprawie zazwyczaj skutkuje nałożeniem przez sąd na osobę wezwaną grzywny. W postępowaniu cywilnym za nieusprawiedliwione niestawiennictwo sąd skaże świadka na grzywnę, po czym wezwie go powtórnie, a w razie ponownego niestawiennictwa skaże go na ponowną grzywnę i może zarządzić jego przymusowe sprowadzenie. Grzywnę wymierza się w wysokości do trzech tysięcy złotych. Po nałożeniu grzywny świadek może w dalszym ciągu usprawiedliwić swoją nieobecność, albowiem w ciągu tygodnia od dnia doręczenia świadkowi postanowienia skazującego go na grzywnę lub na pierwszym posiedzeniu, na które zostanie wezwany, może usprawiedliwić swe niestawiennictwo. W przypadku usprawiedliwienia niestawiennictwa sąd zwolni świadka od grzywny i przymusowego sprowadzenia. W praktyce lepiej odpowiednio wcześniej przed rozprawą wnioskować o usprawiedliwienie nieobecności, niż później odwoływać się od nałożonej przez sąd grzywny. Jeśli termin do rozprawy jest krótki, to pismo można wysłać faksem, ewentualnie zadzwonić do sekretariatu sądu danego wydziału i przekazać informację pracownikowi, aby sporządził notatkę urzędową.

Warto również pamiętać o zmianie wprowadzonej w związku ze stanem pandemii obowiązującej od dnia 18 kwietnia 2020 r., a wprowadzonej przez ustawę z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Zgodnie z nowym przepisem w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 usprawiedliwienie niestawiennictwa przed sądem z powodu choroby nie wymaga przedstawienia zaświadczenia lekarza sądowego. Zatem w wyżej wskazanym okresie w celu usprawiedliwienia nieobecności na rozprawie wystarczające jest przedłożenie zaświadczenia od „zwykłego” lekarza sądowego.