PRIVACY

PRIVACY

KONTAKT I INFORMACJE OGÓLNE

Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Krzysztof Malinowski, 40-067 Katowice, ul. Kamienna 3/3 (zwaną dalej: „Kancelarią”).
Mogą się Państwo skontaktować z nami na adres e-mail: biuro@radcaprawny.edu.pl

Nie podjęliśmy jeszcze decyzji czy powołamy Inspektora Ochrony Danych, a więc osobę, która będzie się zajmowała sprawami ochrony danych. Jeśli taka osoba zostanie powołana, zostaną Państwo o tym powiadomieni.

JAK GROMADZIMY I WYKORZYSTUJEMY DANE OSOBOWE ORAZ JAKIE SĄ TEGO CELE?

Dane jakie gromadzimy to w przeważającej większości:

a) imię i nazwisko,
b) adres prowadzenia działalności lub adres zamieszkania,
c) nr NIP lub nr PESEL, względnie innego dokumentu tożsamości (np. paszportu),
d) dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu),
e) numery rachunków bankowych,
f) wizerunki zapisane w obrazie monitoringu wizyjnego działającego na terenie Kancelarii.

Dane osobowe będą przetwarzane w przypadku i w zakresie, w jakim obowiązujące prawo stanowi dla nas do tego podstawę prawną. W związku z tym będziemy przetwarzać wyłącznie dane osobowe:

a) jeżeli jest to nam potrzebne do wykonania umowy, którą zawarliśmy z Państwem,
b) jeżeli jest to konieczne do wypełnienia ciążącego na nas zobowiązania prawnego, np.:
przechowywanie danych na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów,
składanie i rozpatrywanie reklamacji,
rozliczanie danin publicznoprawnych,
c) jeżeli wymaga tego nasz usprawiedliwiony interes, np.:
udokumentowanie realizacji transakcji,
ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń,
tworzenie analiz, zestawień i statystyk, w tym obrotu i sprzedaży, na potrzeby wewnętrzne,
zabezpieczenie i nadzorowanie mienia Kancelarii,
d) lub jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę.

Dane osobowe przechowywane są w bazach danych zarządzanych przez Kancelarię. Podane przez Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać zgodnie ze standardami ochrony danych osobowych wymaganymi przez obowiązujące prawo.

KOMU PRZEKAZUJEMY DANE OSOBOWE?

Kancelaria przekazuje dane osobowe:

a) podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Kancelarii, takim podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc podatkową lub rachunkową, działające na zlecenie Kancelarii,
a) innym administratorom danych osobowych, przetwarzającym dane osobowe we własnym imieniu, takim jak podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki), organom i sądom w zakresie czynności prowadzonych przed tymi organami lub sądami, podmiotom współpracującym z Kancelarią przy obsłudze spraw podatkowych lub prawnych, w zakresie, w jakim staną się one administratorami danych.

CZY DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZEKAZYWANE POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY?

Na chwilę obecną Kancelaria nie planuje przekazywać danych osobowych klientów poza EOG (tj. obszar obejmujący UE, Islandię, Liechtenstein oraz Norwegię).

W przypadku, gdy Spółka podejmie decyzję o przekazaniu danych poza EOG, zostanie to dokonane wyłącznie na warunkach i w zakresie, na jaki zezwoli prawo.

SKĄD POZYSKUJEMY DANE OSOBOWE?

Przetwarzane dane osobowe przekazywane są nam bezpośrednio przez osoby, których dane dotyczą.

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

Dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne i zgodne z zasadami przechowywania danych. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone i przetworzone, w tym do celów spełnienia wszelkich wymogów prawnych, regulacyjnych, księgowych lub sprawozdawczych.

Z uwagi na ustawowe okresy przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych oraz okres przedawnienia roszczeń publicznoprawnych, dane osobowe usuwane są po upływie okresu przedawnienia roszczeń.

CZY DOKONUJEMY PROFILOWANIA DANYCH OSOBOWYCH?

Nie podejmujemy decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, danych osobowych.

JAKIE SĄ UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ?

Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (złożenia wniosku o informację o przetwarzanych danych oraz uzyskania ich kopii, w tym kopii własnych danych osobowych, które są przekazywane do państwa trzeciego) oraz prawo ich sprostowania (poprawienia), usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie, ograniczenia przetwarzania (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych – stosownie do złożonego wniosku), a także prawo do przenoszenia tych danych do innego administratora danych (w zakresie określonym art. 20 RODO),

b) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem,

c) w szczególnych sytuacjach mogą w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez Kancelarię danych osobowych, jeżeli podstawą wykorzystania danych jest prawnie usprawiedliwiony interes Kancelarii lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu sprzeciwu, Kancelaria nie będzie mogła przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że Kancelaria wykaże, że istnieją:

• ważne uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec a interesów, praw i wolności danej osoby, lub
• podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Osobie, której dane osobowe są przetwarzane w ramach marketingu bezpośredniego przysługuje sprzeciw na przetwarzanie jej danych w celach marketingowych.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje również możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez Kancelarię narusza przepisy RODO.

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. Chroniąc dane przed nieuprawnionym dostępem, możemy zażądać dodatkowej identyfikacji osoby, której dane dotyczą lub dodatkowych informacji.

Możliwość realizacji każdego z wyżej wymienionych praw wynika z obowiązujących przepisów prawa np. zależy od podstawy prawnej przetwarzania danych oraz od celu ich przetwarzania.

JAK SIĘ Z NAMI KONTAKTOWAĆ?

Z wszystkich tych praw można skorzystać składając odpowiedni wniosek do Kancelarii na adres: 40-067 Katowice, ul. Kamienna 3/3 lub w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej biuro@radcaprawny.edu.pl.

Kontakt i informacje ogólne

Administratorem Waszych danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Krzysztof Malinowski, 40-067 Katowice, ul. Kamienna 3/3, (dalej zwana: „Kancelarią”). Oznacza to, że odpowiadamy za wykorzystanie danych osobowych w sposób bezpieczny, zgodny z obowiązującymi przepisami. Możecie się skontaktować z nami w każdej chwili osobiście lub na adres e-mail biuro@radcaprawny.edu.pl.

Nie podjęliśmy jeszcze decyzji czy powołamy Inspektora Ochrony Danych, a więc osobę, która będzie  zajmowała się sprawami ochrony danych. Jeśli taka osoba zostanie powołana, powiadomimy Was o tym.

W jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystujemy w Kancelarii dane osobowe?

Zgodnie z RODO, przesłankami przetwarzania danych osobowych może być a) zgoda osoby, której dane osobowe są przetwarzane, b) konieczność wykonania umowy zawartej przez Kancelarię z osobą, której dane osobowe są przetwarzane, c) szczególny obowiązek prawny, nałożony na Kancelarię przez obowiązujące przepisy prawa, d) konieczność ochrony żywotnych interesów osoby, której dane osobowe są przetwarzane, e) konieczność wykonania przez Kancelarię zadania realizowanego w interesie publicznym lub f) konieczność zrealizowania prawnie uzasadnionego celu Kancelarii.

W zawiązku z powyższym, Wasze dane osobowe przetwarzane są przez Kancelarię w następujących celach:

 1. dla zrealizowania procesu rekrutacyjnego, a także przyszłych procesów rekrutacyjnych w razie zgłoszenia takiego życzenia, na podstawie przepisów prawa (dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy, tj. imię/imiona, nazwisko, datę urodzenia, wskazane przez Państwa dane kontaktowe, jak również informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia – jeżeli przekazanie takich informacji jest niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku) oraz dodatkowo na podstawie zgody (tę podstawę przetwarzania nazywamy dalej „zgodą”) w zakresie danych, które zostały przez Państwa przekazane Kancelarii w CV oraz w liście motywacyjnym, np. fotografia;
 2. zawarcia i wykonania umowy zawartej z Kancelarię, przez czas trwania tej umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (tę podstawę przetwarzania nazywamy dalej „wykonaniem umowy”);
 3. wykonania ciążących na Kancelarii obowiązków prawnych, np. obowiązków pracodawcy w zakresie prawa pracy, wystawiania dokumentów podatkowo-ubezpieczeniowych (tę podstawę przetwarzania nazywamy dalej „obowiązkiem prawnym”).

Oznacza to, że:

 1. w przypadku kandydatów do pracy w Kancelarii, dane osobowe uzyskiwane są przy rozpoczęciu procesu rekrutacji, a ich przetwarzanie odbywa się na podstawie właściwych przepisów prawa, a co do niektórych typów danych, na podstawie Państwa zgody,
 2. w przypadku pracowników Kancelarii, dane osobowe uzyskiwane są przy zawieraniu umowy o pracę oraz w trakcie jej trwania, a ich przetwarzanie odbywa się:
 • dla wykonania zawartej umowy lub ze względu na konieczność zrealizowania szczególnego obowiązku prawnego, nakładanego na Kancelarię przez obowiązujące przepisy prawa, przez co rozumiemy także wykonywanie obowiązków z zakresu BHP, prowadzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, wykonanie indywidualnych i zbiorowych praw oraz zapewnienie indywidualnych i zbiorowych świadczeń związanych z zatrudnieniem pracowników, rozliczania wszelkich należności, zgłaszania Was do odpowiednich urzędów czy archiwizowania akt osobowych. Jeżeli współpracujecie z nami na umowach cywilnoprawnych (zlecenie, dzieło, współpraca) Wasze dane także będziemy przetwarzać jedynie dla celów związanych z ich wykonaniem, w tym rozliczeniem.
 • na podstawie Waszej zgody dla realizacji i dokumentowania procesów biznesowych Kancelarii, komunikacji wewnętrznej, w tym komunikacji z podmiotami powiązanymi Kancelarii lub ich pracownikami, a także wewnętrznej komunikacji za pomocą urządzeń mobilnych, rozwój przedsiębiorstwa i jego pracowników, planowanie i organizacja pracy, w razie przetwarzania danych osobowych wykraczających poza zakres przewidziany przepisami prawa pracy, a pobieranych na zasadzie dobrowolności.
 • z uwagi na konieczność zrealizowania prawnie uzasadnionego celu Kancelarii, jakim jest wykonywanie przez nas monitoringu na terenie Kancelarii, komunikacji wewnętrznej, w tym komunikacji z podmiotami powiązanymi spółki lub ich pracownikami, a także wewnętrznej komunikacji za pomocą urządzeń mobilnych, rozwój przedsiębiorstwa i jego pracowników, planowanie i organizacja pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, wykonywanie analiz, zestawień, statystyk i programów czy strategii biznesowych lub personalnych, ochrona i zabezpieczenie mienia Kancelarii, obrony praw lub ustalenia i dochodzenia roszczeń Kancelarii, względnie konieczność zrealizowania szczególnego obowiązku prawnego, nakładanego na Kancelarię przez obowiązujące przepisy prawa.
Komu przekazujemy Wasze dane osobowe?

Kancelaria przekazuje Wasze dane osobowe:

 1. podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Kancelarii, takim jak podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc podatkową lub rachunkową, działające na zlecenie Kancelarii,
 2. innym administratorom danych osobowych, przetwarzającym dane osobowe we własnym imieniu,  podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze), organom i sądom w zakresie czynności prowadzonych przez tymi organami lub sadami, podmiotom współpracującym z Kancelarią przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych lub prawnych, w zakresie, w jakim staną się one administratorami danych.
Dane osobowe pozyskiwane z innych źródeł

W przypadku brania udziału w rekrutacji prowadzonej za pośrednictwem wyspecjalizowanych agencji lub portali, Kancelaria wejdzie w posiadanie Waszych danych osobowych przekazanych w toku tej rekrutacji, przekazanych nam przez podmioty pośredniczące (agencje i firmy pośredniczące w zatrudnieniu).

Czy dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

Jak długo przetwarzamy Wasze dane osobowe?

Kancelaria nie przetwarza danych osobowych dłużej, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. Oznacza to, że z danych osobowych Kancelaria będzie korzystać, odpowiednio:

 • przez czas prowadzenia konkretnej lub wielu rekrutacji (w zakresie zgody udzielonej przez kandydata) oraz przez czas zatrudnienia pracowników i prowadzenia w związku z tym dokumentacji personalnej w zakresie szerszym niż wynika to z Kodeksu pracy (zgoda pracownika), w tym analiz, zestawień, statystyk i programów czy strategii personalnych (prawnie uzasadniony interes Kancelarii),
 • przez czas wykonywania obowiązków prawnych Kancelarii, np. prowadzenia akt pracowniczych i dokumentacji pracowniczej,
 • przez czas, w którym przepisy nakazują Kancelarii przechowywać dane, np. w zakresie danych podatkowych, a także w zakresie przechowywania akt pracowniczych i dokumentacji związanej z wypłaconym wynagrodzeniem dla pracowników, który to okres w tym przypadku wynosi lat 50, a w niektórych przypadkach w nawiązaniu do ostatniej nowelizacji właściwych przepisów (po wejściu w życie tych przepisów), lat 10 (obowiązek prawny). Jeśli wynikający z przepisów okres przechowywania wybranych dokumentów lub danych jest krótszy, wówczas będziemy przestrzegali tego krótszego terminu. W przypadku umów cywilnoprawnych umowy te będziemy przetrzymywać do czasu upływu terminów przedawnienia wynikających z nich roszczeń.
 • przez czas, w którym może być konieczne zabezpieczenie, ustalenie, obrona lub dochodzenie roszczeń Kancelarii oraz przeprowadzenie i zakończenie postępowań przed właściwymi organami, związanych z umowami zawartymi przez Kancelarię lub w związku z ochroną mienia i interesów Kancelarii (prawnie uzasadniony interes Kancelarii).
Czy dokonujemy profilowania danych osobowych?

Kancelaria nie dokonuje zautomatyzowanej analizy Waszych danych prowadzących do zautomatyzowanego podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących naszych pracowników lub współpracowników, ani nie dokonuje opracowań przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań.

Jakie są Wasze uprawnienia?

Pamiętajcie, że przysługują Wam następujące prawa:

 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (złożenia wniosku o informację o przetwarzanych danych oraz uzyskania ich kopii, w tym kopii własnych danych osobowych, które są przekazywane do państwa trzeciego) oraz prawo ich sprostowania (poprawienia), usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie, ograniczenia przetwarzania (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych – stosownie do złożonego wniosku), a także prawo do przenoszenia tych danych do innego administratora danych lub do Was (w zakresie określonym art. 20 RODO).
 2. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej przez Was zgody przed jej cofnięciem.
 3. w szczególnych sytuacjach możecie w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez Kancelarię danych osobowych, jeżeli podstawą wykorzystania danych jest prawnie usprawiedliwiony interes Kancelarii lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu sprzeciwu, Kancelaria nie będzie mogła przetwarzać Waszych danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że Kancelaria wykaże, że istnieją:
 • ważne uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Waszych interesów, praw i wolności, lub
 • podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Z wszystkich tych praw można skorzystać składając odpowiedni wniosek na adres Kancelarii lub w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej e-mail: biuro@radcaprawny.edu.pl

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa.

Przysługuje Wam również możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, iż przetwarzanie Waszych danych osobowych przez Kancelarię narusza przepisy RODO.

Zgoda

Jeżeli wykorzystanie przez Kancelarię danych osobowych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi uzasadnionego interesu Kancelarii, Kancelaria może prosić Was o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania danych osobowych. Bez takiej zgody Kancelaria nie będzie mogła wykorzystać Waszych danych w procesie(ach) rekrutacyjnych lub umożliwić korzystania z niektórych usług lub udogodnień dostarczanych przez Kancelarię swoim pracownikom.

Podanie przez Was danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa pracy i inne właściwe przepisy w związku z zatrudnieniem w Kancelarii jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją jego niedopełnienia będzie uniemożliwienie podjęcia zatrudnienia w Kancelarii.