JUŻ WKRÓTCE UPROSZCZONE POSTĘPOWANIE RESTRUKTURYZACYJNE!

JUŻ WKRÓTCE UPROSZCZONE POSTĘPOWANIE RESTRUKTURYZACYJNE!

Uchwalona przez Sejm i przekazana do Senatu ustawa z dnia z dnia 4 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 przewiduje nowe rozwiązanie umożliwiające zagrożonemu niewypłacalnością przedsiębiorcy otwarcie postępowania o zatwierdzenie układu i zawieszenie prowadzonych przeciwko niemu egzekucji. Istotne jest, że będzie się to odbywać zasadniczo bez angażowania sądu, albowiem dłużnik zainteresowany wszczęciem tego rodzaju postępowania, zobowiązany będzie do zawarcia z doradcą restrukturyzacyjnym umowy oraz dokonania obwieszczenia o zamiarze przeprowadzenia restrukturyzacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Już te dwie czynności będą wystarczające do zatrzymania wszystkich prowadzonych przeciwko przedsiębiorcy egzekucji, które nastąpi z dniem dokonania obwieszczenia i będzie trwało do zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego. Co więcej, zawieszenie egzekucji dotyczyć będzie nawet wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo. Dodatkowym profitem dla wszczynającego tego rodzaju postępowanie przedsiębiorcy będzie to, że już na etapie otwarcia postępowania, wyłączona zostanie możliwość wypowiedzenia przez wierzycieli kluczowych umów, takich jak umowa najmu, pożyczki, leasingu, gwarancji, czy rachunku bankowego. Przedsiębiorca będzie mógł dokonywać w trakcie trwania postępowania czynności zwykłego zarządu, a na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagana będzie zgoda nadzorcy układu (również następczo w terminie 30 dni od jej dokonania). W toku uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego przedsiębiorca z pomocą doradcy restrukturyzacyjnego przygotuje projekt porozumienia z wierzycielami przewidujący określone środki restrukturyzacyjne, np. umorzenie części zadłużenia, rozłożenie zadłużenia na raty. Projekt takiego porozumienia przedsiębiorca przedstawi wierzycielom, którzy w głosowaniu zadecydują czy przyjąć propozycje układowe. Jeżeli będą istnieć możliwości techniczne, głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli będzie mogło zostać przeprowadzone z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji. Sąd wkroczy do postępowania jedynie na wniosek wierzyciela, dłużnika lub nadzorcy układu uchylając skutki dokonania obwieszczenia, jeżeli będą prowadzić do pokrzywdzenia wierzycieli. Niewątpliwie możliwość przeprowadzenia postępowania bez udziału sądu przyczyni się do przyspieszenia procedury oraz zredukowania kosztów restrukturyzacji zadłużenia. W przypadku niedojścia do skutku układu przedsiębiorca będzie mógł złożyć uproszczony wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego albo uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości. Istotne jest również to, że terminowe wszczęcie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego uchroni przedsiębiorcę przed negatywnymi skutkami wiążącymi się z niezgłoszeniem wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie. Jeśli chodzi o czas trwania postępowania, to ustawodawca w projekcie ustawy przewidział, że wniosek o zatwierdzenie układu będzie musiał zostać złożony w ciągu 4 miesięcy od daty opublikowania obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Jeśli w tym czasie przedsiębiorca nie zawrze porozumienia z wierzycielami, ochrona przedsiębiorstwa wygaśnie. Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne ma być dostępne dla przedsiębiorców do czerwca 2021 r.

Autor: Krzysztof Malinowski - Radca Prawny, Mediator