KTÓRY PRZEDSIĘBIORCA MOŻE SIĘ UBIEGAĆ O ŚWIADCZENIE POSTOJOWE W ZWIĄZKU Z COVID-19?

W sobotę weszła w życie ustawa z dnia 9 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, która przewiduje większe możliwości korzystania przez przedsiębiorców ze świadczenia postojowego.

Przedsiębiorca może ubiegać się o świadczenie postojowe, jeżeli nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, ponadto prowadził działalność gospodarczą przed 1 lutego 2020 r. Ze świadczenia mogą skorzystać przedsiębiorcy, których przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był o co najmniej 15 proc. niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc. Świadczenie przysługuje również osobie, która zawiesiła działalność po 31 stycznia 2020 r. Przedsiębiorca musi mieszkać na terytorium Polski i być obywatelem RP lub mieć prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.  Kryterium przychodu nie dotyczy przedsiębiorców rozliczających się kartą podatkową, korzystających ze zwolnienia od sprzedaży z podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT. Świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80 proc. minimalnego wynagrodzenia, tj. 2080 zł za jeden miesiąc. W przypadku osób rozliczających się w formie karty podatkowej i zwolnionych z VAT świadczenie wynosi 50 proc. minimalnego wynagrodzenia, tj. 1300 zł za jeden miesiąc. W przypadku osób zatrudnionych na umowie cywilnoprawnej świadczenie przysługuje w wysokości 80 proc. minimalnego wynagrodzenia, tj. 2080 zł za jeden miesiąc. Jednakże, jeżeli przychód z zawartych umów nie przekroczył w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku 50 proc. minimalnego wynagrodzenia (1300 zł), wysokość świadczenia postojowego wynosi sumę wynagrodzeń z tytułu wykonywania tych umów. Ważną zmianą jest zniesienie kryterium dochodowego, albowiem od 18 kwietnia 2020 r. o świadczenie postojowe może się ubiegać przedsiębiorca niezależnie od osiągniętego przychodu, istotne jest jednak, żeby nastąpił wskazany wyżej spadek w obrotach.

Zgodnie z ustawą, która weszła w życie 18 kwietnia 2020 r. świadczenie postojowe może zostać przyznane ponownie, na podstawie oświadczenia osoby uprawnionej, której wypłacono świadczenie postojowe. Wypłata po raz kolejny świadczenia postojowego może zostać dokonana nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty świadczenia postojowego. Warunkiem przyznania kolejnego świadczenia postojowego jest wykazanie w oświadczeniu, że sytuacja materialna wykazana we wniosku nie uległa poprawie. Świadczenie postojowe przysługuje nie więcej niż trzykrotnie.

Wniosek o przyznanie świadczenia postojowego powinien być złożony przez przedsiębiorcę, a za zleceniobiorcę przez płatnika składek do ZUS nie później niż w terminie 3 miesięcy od odwołania stanu epidemii w formie dokumentu papierowego lub elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatyczny udostępnionym przez ZUS.

Autor: Krzysztof Malinowski - Radca Prawny, Mediator