ZMIANY W USTAWIE O KOSZTACH SĄDOWYCH W SPRAWACH CYWILNYCH

ZMIANY W USTAWIE O KOSZTACH SĄDOWYCH W SPRAWACH CYWILNYCH

W ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych[1] wprowadzono zmianę dotyczącą postępowania mediacyjnego. Zgodnie bowiem z art. 13e znowelizowanej ustawy w sprawach, w których powód przed wytoczeniem powództwa wziął udział w mediacji prowadzonej na podstawie umowy o mediację zgodnie z Kpc lub podjął próbę rozwiązania sporu przez złożenie wniosku o rozpatrzenie sporu przez właściwy sąd polubowny ustanowiony ustawą w celu rozpatrywania sporów konsumenckich albo wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu konsumenckiego, opłata stała lub stosunkowa od pozwu podlega obniżeniu o dwie trzecie, nie więcej jednak niż o 400 złotych. Przepis ten niewątpliwie zmierza w kierunku popularyzacji mediacji jako alternatywnej metody rozwiązania sporu. Jednakże niepotrzebnie ograniczono jego zastosowanie wyłącznie do mediacji prowadzonych na podstawie umowy o mediację. Należałoby zastanowić się nad wprowadzeniem dodatkowej zachęty finansowej w postaci zmniejszenia opłaty sądowej w przypadku skorzystania przez strony przed skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego z mediacji, nie tylko prowadzonej na podstawie umowy o mediację, ale również bez takiej umowy. Poza tym obniżenie opłaty o kwotę maksymalnie 400 zł może okazać się zbyt małym impulsem do masowego korzystania z tego przepisu. Wydaje się, że lepszym rozwiązaniem byłoby zmniejszenie opłaty sądowej w sposób stosunkowy (np. o ½) w każdym przypadku skorzystania przez strony z mediacji przed skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego.

[1] ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 785 i 1043 z pózn. zm.)

Autor: Krzysztof Malinowski – Radca Prawny, Mediator