Sprawy pracownicze

SPrawy pracownicze

Udzielamy pomocy w sprawach pracowniczych zarówno pracodawcom, jak również pracownikom, w szczególności w zakresie:

  • reprezentacji procesowej zarówno po stronie czynnej (powoda), jak i biernej (pozwanego),
  • przygotowywania wszelkiego rodzaju umów, w tym m.in. umów o pracę, umów o zakazie konkrencji, umów o zachowaniu poufności, kontraktów menedżerskich,
  • przygotowywania dokumentacji związanej ze zmianą lub rozwiązaniem stosunku pracy,
  • tworzenia oraz modyfikacji regulaminów pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
  • prawa ubezpieczeń społecznych, w tym przygotowywania odwołań od decyzji ZUS.